VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akce Kryštof Kemp 2021 (dále jen Akce) prostřednictvím webu vstupenky.krystofkemp.cz provozovaným SHERWOOD Digital a.s., Praha, IČ: 28465911, (dále jen zprostředkovatel), pořadatelem Akcí, kterým je INDEPENDENT RICHMOND PRODUCTION, s.r.o., Praha, IČ: 27396134 (dále jen Pořadatel) a všechny smluvní vztahy s se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy

Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.

3. Způsoby prodeje vstupenek

Vstupenky jsou prodávány prostřednictvím webového portálu vstupenky.krystofkemp.cz. Online prodej na základě rezervace – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek online platební kartou provedené na portálu vstupenky.krystofkemp.cz.

4. Ceny a poplatky

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.krystofkemp.cz.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

a. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na akci prostřednictvím webového portálu vstupenky.krystofkemp.cz (dále jen služba).
b. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby.

2. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

a. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit objednávkový  formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází Pořadatele a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
b. Registrovaný zákazník vybírá a nakupuje vstupenky z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
c. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v nákupu“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému při koupi vstupenek se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu: vstupenky@krystof.net. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s provozním řádem akce a zavazuje se jej dodržovat.
d. Stisknutím tlačítka „Pokračovat v nákupu“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
e. Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. Variabilní symbol a rezervační kód, slouží prodejci jako identifikační údaje pro další komunikace ohledně uhrazených vstupenek.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Zakazník poskytuje souhlas s použitím e- mailového a telefonního kontaktu pro marketingové účely Pořadatele a partnerů akce.

2. Bezpečnost dat

Pořadatel ani zprostředkovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k příslušnému datovému úložišti kdy tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky Pořadatele.

Pokud má Pořadatel k dispozici informace o zrušení nebo změnění termínu akce, bude Pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.krystofkemp.cz. Pořadatel nebude poskytovat žádné náhradní plnění zákazníkovi za ušlý čas či zisk apod., který bude způsoben nekonáním akce.

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2019

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek.

Článek II. - Prodej vstupenek

1. Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na akce Kryštof Kemp 2021 (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

1. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému doručení všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo pomocí mailu vstupenky@krystof.net.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost uvedených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VI. - Vracení vstupenek

1. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 20 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na webovém portálu www.krystofkemp.cz, případně formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na adresu vstupenky@krystof.net

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, provádí se vracení vstupenek zakoupených prostřednictvím prodejního místa a to na takovém prodejním místě, na kterém zákazník vstupenku zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, zajišťuje vracení vstupného v případě vstupenek zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby pořadatel.

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2019

 

Obchodní podmínky pro nákup zboží

SHERWOOD Digital a.s.
Francouzská 30
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28465911
DIČ: CZ28465911

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. O odeslání objednávky a jakýchkoli jiných změnách Vás budeme taktéž informovat e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Sledujte prosím aktualizace objednávek poslaných na Váš email.

4) ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY
a) Dobírka (GEIS Parcel) – Zásilky zasíláme společností GEIS Parcel standartně jako dobírku. Poštovné a balné je 140 Kč. Zboží zaplatíte hotově při převzetí od dopravce.
b) Dobírka Česká pošta - Zásilky do 30 Kg zasíláme Českou poštou standartně jako Obchodní balík na dobírku.  Poštovné a balné je 140 Kč.

Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky (individuální ceny). Uvedené ceny platí pro zaslání do ČR a SR.

5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je dle aktuálních informací zobrazena na detailové stránce produktu. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Stačí nás informovat emailem na adrese vstupenky@krystof.net a poté zaslat zboží doporučeným balíkem na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. 

7) VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY
V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. – kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží – zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálem dokladu o koupi! – náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník – peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží – v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady! Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným zpracováním či neodbornou manipulací. Nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. V oznámení o závadě zboží kupující uvádí číslo objednávky, výstižně popisuje závadu zboží, přikládá fakturu a případně fotodokumentaci.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci emailem na adresu vstupenky@krystof.net
2) zboží zašlete jako doporučený balík (nikoli na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) zašlete doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou. Reklamace a jejich vyřizování se řídí dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

9) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá nejpozději ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést číslo objednávky a počet kusů zboží. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, je povinen vrátit převzaté zboží zpět prodávajícímu v původním stavu, tj.: originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené, spolu s fakturou ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží uvedenou v kupní smlouvě. Tato cena může být snížena o náklady prodávajícího spojené s opakovaným doručováním zboží kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Prodávající používá tyto údaje za účelem realizace práv a povinností (vyplývajících z) kupní smlouvy a neposkytuje je třetím osobám. Kupující je povinen uvádět do kupní smlouvy své osobní údaje správně a pravdivě a v případě jakékoliv změny osobních údajů v kupní smlouvě informuje neprodleně prodávajícího. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.
Všechny ceny jsou aktuální a konečné! Provozovatel je plátce DPH.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti INDEPENDENT RICHMOND PRODUCTION, s.r.o., Praha, IČ: 27396134 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost INDEPENDENT RICHMOND PRODUCTION, s.r.o., Praha, IČ: 27396134.

1.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování INDEPENDENT RICHMOND PRODUCTION, s.r.o. se sídlem Legionářů 527/16, Ďáblice, 182 00 Praha 8, adresa elektronické pošty vstupenky@krystof.net

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).  

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.  

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).  

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce Vaše osobní údaje předává jmenovanému zpracovateli osobních údajů, jímž je SHERWOOD Digital a.s., Identifikační číslo: 28465911, se sídlem Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně elektronickou poštou na vstupenky@krystof.net.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze, dne 1.10.2019 INDEPENDENT RICHMOND PRODUCTION, s.r.o.